Portfolio

Een greep uit de door Maarten Verhaar uitgevoerde opdrachten:

 

Interim management middelgrote autoleasemaatschappij en autoverhuurder, 7 maanden

Verantwoordelijk voor aansturing organisatie (ca 25 fte’s o.h.g.v. commercie, onderhoud, verzekeringen, schade, reparatie, contractbeheer en businessanalyse) en de P&L met een vlootomvang van circa 3.000 auto’s. Daarnaast grote professionele huurpropositie met circa 450 auto’s en prima stijgend rendement door hoge bezettingsgraad. Naast dagelijkse commercie en beheer, verantwoordelijk voor acceptatie nieuwe klanten en revisie van bestaande relaties. Tijdens interim-periode keurmerk Privatelease behaald en soepele integratie van 7 commerciële medewerk(st)ers gerealiseerd die naast bovenvermelde vloot verantwoordelijk zijn voor het commerciële beheer van nog eens 3.500 voertuigen. Als directeur leasing / verhuur tevens zitting genomen in het management team van de desbetreffende top-20 dealergroep.

Due diligence bij overname Autoverhuurder / logistiek dienstverlener

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst heeft het management van de over te nemen vennootschap binnen een elektronische dataroom informatie aangeleverd. Documenten zijn bestudeerd en vervolgens hebben met het management gedurende 2 dagdelen door Verhaar Automotive kritische interviews plaatsgevonden. De bevindingen zijn samengevat in een korte bondige rapportage, voorzien van geprioriteerde aandachtspunten. Opdracht met korte doorlooptijd en hoge effecitviteit.

Reorganisatie importschap/groothandel en retail in autobanden en velgen, 6 maanden

Vier vennootschappen, 6 vestigingen, 55 fte’s, hoge kosten, hoge voorraden, zeer moeizame automatisering met als gevolg: beperkt grip op voorraadbeheer . De opdracht luidde: na opstelling van het reorganisatieplan, zorgdragen voor uitvoering. Hoge en oude voorraadposities werden geforceerd afgebouwd, huurcontracten heronderhandeld /stopgezet, activiteiten verkocht of afgebouwd en een veertigtal fte’s af laten vloeien. Doelstelling: terug naar de kernactiviteit: goede importlijn en groothandelsactiviteit met beperkte personele- en huisvestingslasten. Hele herstructurering is door Verhaar Automotive soepel doorgevoerd. Uiteindelijk werd echter met twee grote crediteuren alsnog geen overeenstemming bereikt, waardoor geruime tijd later helaas alsnog het faillissement is aangevraagd en uitgesproken.

Concentratiemelding opstellen en indienen bij Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Bij een grote bedrijfsomvang dient bij overname/fusie van een dealer(groep) toestemming toe worden verleend door ACM. Daar waar normaliter gespecialiseerde advocatenkantoren dit soort meldingen verzorgen, heeft Verhaar Automotive ervoor gekozen deze procedure zelf ter hand te nemen. Groot voordeel is dat de complexiteit met betrekking tot segmentindelingen, marktanalyses (waaronder de verstorende ‘pump-in / pump-out’ in aangrenzende marktgebieden) voor Verhaar Automotive ‘gesneden koek’ is, waardoor efficiënter en tegen lagere kosten de melding kan worden opgesteld. Voor de hieronder vermelde bedrijfsovername is de (concept)concentratiemelding opgesteld, goedgekeurd door koper en verkoper en vervolgens ingediend. Door een heldere en bondige motivatie heeft ACM zonder aanvullend vragen te stellen, ruim binnen de gestelde tijdslimiet  haar goedkeuring verleend!

Begeleiding overname Randstedelijke grote multimerkdealer en schadehersteller (155 fte’s)

In het kader van schaalvergroting heeft Verhaar Automotive namens koper geassisteerd bij deze overname. In kort tijdsbestek is een boekenonderzoek uitgevoerd op een groot aantal deelgebieden, waaronder: Personeel & Organisatie, Milieu, Contracten, Verzekeringen, Autoverhuur etc. Dit naar aanleiding van een opgestelde uitvoerige due diligence-vragenlijst. Vanuit een elektronisch ingeregelde dataroom zijn aangeleverde documenten bestudeerd, vervolgvragen gesteld en hebben interviews plaatsgevonden.  In een bondige rapportage (circa 40 pagina’s) zijn alle bevindingen samengevat en is een conclusie met specifieke (geprioriteerde) aandachtspunten opgesteld. Na afronding van de overname zijn de dealerbedrijven door koper geïntegreerd in haar organisatie. Na integratie is gebleken dat de door Verhaar Automotive opgestelde rapportage volledig was. Er zijn achteraf geen onbekende (nadelige) feiten geconstateerd die negatief op de koopprijs van invloed hadden kunnen zijn.

Centralisatie rijklaarmaken (pdi) groot dealercluster: 5.000 nieuwe auto’s per jaar

In opdracht van een multimerk dealercluster met een groot aantal salesvestigingen businesscase centralisatie rijklaarmaken nieuw (ca 5.000 auto’s per jaar) opgesteld. Midden in marktgebied is vervolgens de businesscase geimplementeerd. Resultaat: zeer efficiente werkwijze: losproces nieuwe auto vanaf importeur, technisch rijklaarmaken, montage van accessoires, poetsen en aftanken op één locatie. Vervolgens gesloten transport naar desbetreffende salesvestiging voor aflevering aan klant. Zeer hoge gemeten klantentevredenheid o.h.g.v. ‘aflevering in perfecte staat’.

Begeleiding integratie overname meerdere dealervestigingen

Grootstedelijke multimerkdealer heeft dealercontracten van aangrenzende marktpartijen overgenomen, waardoor het aantal FTE’s binnen groep bijna is verdubbeld. Verhaar Automotive heeft gedurende dit proces circa één jaar zitting genomen in het managementteam van de dealergroep en geadviseerd over uiteenlopende centralisatie-vraagstukken. Als voorbeeld centralisatie van de diverse verkoopadministraties. Afdelingen zijn succesvol samengevoegd op één locatie en een gestroomlijnd workflowproces is vervolgens uitgerold.

Interim eindverantwoordelijk voor een tweetal schadebedrijven

Gedurende de periode van een jaar eindverantwoordelijk voor een tweetal schadebedrijven. Naast aansturing is intensief contact met opdrachtgevers van gestuurde schadestromen gestart alsmede verdere samenwerking met groepsdealerbedrijven.

Mede initieren van een omvangrijke businesscase nieuwbouw dealerpanden en schadebedrijf

Voor een grote autoretailer support verleend bij het opstellen van een omvangrijke businesscase nieuwbouw van een tweetal dealerpanden en een schadebedrijf. Investeringsbedrag > 10 mln Euro. Complexe factor: herinrichting marktbewerkingsgebied en toekomstvisie overige vestigingen binnen dealergroep. Business Case is goedgekeurd en nieuwbouw inmiddels gerealiseerd.

Businesscase stand-alone Occasioncentrum en uitrol hiervan

In opdracht van dealergroep mogelijkheden tot centralisatie van verkoop dealeroccasions becijferd. Businesscase is goedgekeurd waarna Verhaar Automotive zorg heeft gedragen voor de begeleiding van afbouw van de nieuwe locatie, inrichting van de werkplaats, showrooms en implementatie van volledige huisstijl en Signings. Resultaat: uitstekende performance en forse stijging aantallen verkopen gebruikt.

Begeleiding overname grote Autoretailgroep (300 fte’s, dealers, leasing en schade, omzet ca. € 150 mln)

In opdracht van koper volledige coördinatie van het boekenonderzoek uitgevoerd. Bevindingen over exploitatie van de bedrijven, p&o, milieu, onroerend goed en alle andere relevante overname-bevindingen zijn in een korte bondige rapportage gepresenteerd. Extreem korte doorlooptijd: twee maanden!

Naast begeleiding van deze grote overname zijn de afgelopen jaren eveneens een groot aantal andere automotive overnames begeleid. Bedrijfsomvang van deze overnames variërend tussen 30 en 150 fte’s.

Opstellen businessplan Autogroothandel voor aantrekken vreemd vermogen

Voor twee ondernemers die een autogroothandel zijn gestart, is een businessplan geschreven om vervolgens bancaire bedrijfsfinanciering te bewerkstelligen. Het gedegen plan leidde -ook in een tijd waarin de autobranche moeizaam financiering verkrijgt- tot meerdere bankaanbiedingen. Vervolgens is een keuze gemaakt, de financiering ingeregeld en de groothandel gestart.

Coaching jonge ondernemer dealergroep met sterke groei

Enthousiaste en succesvolle jonge auto-ondernemer was mede door forse groei op zoek naar de juiste managementstructuur. Na een quick-scan is voor het volledige management een presentatie gehouden. De voorgestelde managementstructuur is overgenomen door de ondernemer en vervolgens heeft een aantal coachingssessies ertoe bijgedragen dat implementatie succesvol is verlopen.

Waarderingsonderzoek fusie autoleasemaatschappijen

Voor de aandeelhouders van twee middelgrote autoleasemaatschappijen (totaal 3.000 voertuigen) onderzoek gedaan naar diversiteit in waarderingen (verschil in rentabiliteit, kapitalisatie, restwaarde- en onderhoudsbeleid, vlootopbouw, debiteuren, voorzieningen etc.), met als doel mogelijke fusie te onderzoeken. Vervolgens zijn in een bondige rapportage de verschillen uitgewerkt en is na normalisatie een vergelijking gemaakt. Inmiddels heeft integratie van de 2 leasemaatschappijen plaatsgevonden.

Adviseur bij dealerbedrijf

Bij een gerenommeerd dealerbedrijf is Verhaar gedurende een groot aantal jaren adviseur van de directie en tevens klankbord tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Mede door brede branche-ervaring is Verhaar in staat om de gang van zaken te vergelijken met soortgelijke bedrijven en hierover tijdens aandeelhoudersvergaderingen concreet te berichten.

Aftersalesonderzoek voor branchevereniging

In opdracht van een branchevereniging is de concurrentieverhouding tussen dealers en universelen in kaart gebracht. De bevindingen voortvloeiend uit de opgestelde bondige rapportage zijn vervolgens tijdens regionale dealerbijeenkomsten gepresenteerd.

Interim-management multimerk dealergroep

Als eindverantwoordelijke voor een grote dealergroep (ca. 250 fte’s) met vijf volume- premiummerken gedurende een periode van ruim een jaar interim-management uitgevoerd. Gedurende het crisisjaar 2008 is de opgestelde prioriteitenlijst uitgevoerd:
– opstellen en implementatie van een marktbewerkingsplan
– verbeteren rendement door zeer forse fte- en overige kostenreductie
– verhogen klantentevredenheid

Onderzoek financieel samenwerkingsverband zelfstandige dealerbedrijven

Kleinere dealerbedrijven voelen de druk van grote dealergroepen die eenzelfde merk voeren. In dit kader heeft een aantal dealerbedrijven van het betreffende merk een samenwerkingsverband opgezet voor het uitvoeren van gezamenlijke marketing. Vanuit het samenwerkingsverband kwam de vraagstelling of men niet in een nader uit te werken constructie ook op financieel vlak kon ‘fuseren’. Om een constructieve dialoog te kunnen starten, heeft Verhaar op anonieme basis een enquête uitgewerkt en deze tijdens een interview aan de deelnemers voorgelegd. Daar waar de homogeniteit van de groep groot leek, waren de wederom anomiem gerapporteerde resultaten zeer divers. Conclusie van alle samenwerkende dealers: een verdergaande financiële samenwerking is wegens verschillende belangen niet verstandig. Doordat Verhaar dit onderzoek heeft uitgevoerd, is het op anonieme basis terugkoppelen van bedrijfsgevoelige informatie gewaarborgd.

Vormgeven Occasionmanagement

Occasions zijn bij veel dealerbedrijven een slecht renderende en minder gecontroleerde activiteit. Bij een dealergroep van een groot volumemerk (vier vestigingen) is door Maarten Verhaar een Quick Scan uitgevoerd. Met de directie en aandeelhouders is besloten om over te gaan tot vastomlijnd Occasionmanagement. Er is een Occasionmanager aangesteld. Verhaar heeft geadviseerd bij het schrijven van het beleidsplan en een werkinstruktie. De Occasionmanager is vervolgens door Verhaar in zijn nieuwe rol begeleid.

Organisatievraagstuk Schadeherstelbedrijven

Een grote dealergroep van een toonaangevend volume merk heeft Verhaar gevraagd om haar visie te geven op de organisatie van haar vier schadebedrijven in relatie tot een sterk veranderende schadeherstelmarkt. Verhaar heeft een plan geschreven waar naast de wijze van aansturing en het behaalde rendement tevens aandacht is besteed aan de toekomst van de grillige schademarkt. Een bondig rapport met plan van aanpak is aan het volledige groepsmanagement gepresenteerd. De door Verhaar aangegeven veranderingspunten zijn inmiddels voor het overgrote deel door de organisatie geïmplementeerd.

Groot concern in automotive

In opdracht van intensief beheer van een grote Bank is de gehele organisatie van een groot automotive concern doorgelicht en is een plan van aanpak geschreven dat vervolgens is uitgerold.

Quick Scan dealerbedrijf

Voor aandeelhouders en directie van een gerenommeerd exclusief dealerbedrijf heeft Verhaar een bedrijfsbrede Quick Scan uitgevoerd. Het dealerbedrijf is vergeleken met soortgelijke branchegenoten. Er zijn met sleutelfunctionarissen interviews gehouden en diverse (financiële) documenten zijn doorgenomen. Aan de hand hiervan is een sterktezwakte analyse gemaakt en een plan van aanpak met verbeterpunten geschreven. Verhaar heeft na presentatie van de Quick Scan mede voor implementatie zorggedragen waardoor inmiddels het rendement sterk is verbeterd.

Forse verliespositie bij dealergroep

Vanuit het management van een grote dealergroep was behoefte om teruglopend rendement, resulterend in een forse verliessituatie, door een objectieve buitenstaander te laten analyseren om zodoende te komen tot een verbeterplan. Cijfermateriaal is geïnterpreteerd en vergeleken met branchegemiddelden. Interviews met management en andere key-functionarissen zijn gehouden. De bevindingen zijn gerapporteerd in een bondig rapport voorzien van aanbevelingen en stappenplan (prioriteiten) met tijdlijn. Implementatie van het stappenplan heeft vervolgens succesvol plaatsgevonden, er worden weer zwarte cijfers geschreven.

Onderzoek magazijnfunctie binnen grote multimerk dealergroep

Snel gegroeide multimerkdealergroep. Centrale vraag: is de magazijnfunctie meegegroeid naar deze nieuwe complexe structuur en wordt deze op adequate manier ingevuld? Zijn de aangehouden voorraadposities courant en brancheconform? Is de logistieke organisatie efficiënt ingericht?  Cijfermateriaal is bestudeerd. Interviews zijn gehouden. Vergelijking met branchegemiddelden en eigen ervaringen heeft plaatsgevonden. Rapportage is geschreven en gepresenteerd aan hoofddirectie. Presentatie heeft geleid tot nieuwe inzichten bij directie.